Scroll Top

Jogosultság igazolása

KÖZADAT

Tevékenységre, működésre vonatkozó adatok

 

 1. Jogosultság igazolása

Egészségügyi Szolgáltatás igénybevétele

 

 1. 1. Alapelvek:

 

 • Az egészségbiztosítási ellátások közül az egészségügyi szolgáltatások – az 1997 évi LXXXIII. törvény keretei között és e törvény felhatalmazása alapján kiadott finanszírozási, vizsgálati és terápiás eljárási rendek figyelembevételével – az egészségi állapot által indokolt mértékben vehetők igénybe.

 

 • Az egészségügyi szolgáltatások azonos szakmai tartalommal illetik meg az egészségügyi szolgáltatásra jogosult személyeket.

 

 • Az egészségügyi szolgáltatásra hajléktalanként jogosult személyt az egészségügyi szolgáltatásai külön jogszabályban meghatározott feltételek szerint illetik meg.

 

I.2. Biztosítási jogosultság igazolása

 

I.2.1. Magyar Állampolgárok

Biztosított, továbbá az egészségügyi szolgáltatásra jogosult személy az egészségügyi szolgáltatás igénybevételéhez a Társadalombiztosítási Azonosító Jelet (a továbbiakban TAJ számigazoló okmányt köteles bemutatni.

 

Valamennyi egészségügyi egységben ki kell függeszteni az alábbi feliratot:

 

“A TAJ számot igazoló hatósági igazolvány vagy hatósági bizonyítvány bemutatása kötelező”.

A beteg az egészségügyi szolgáltatásra való jogosultságát ezen TAJ számot tartalmazó okmánnyal bizonyítja.  

 

A beteg felvétele során ellenőrizni kell, hogy a megjelent személy azonos-e a TAJ kártya tulajdonosával. Egyeztetni kell a beteg medikai rendszerben lévő adatait a személyi okmányokkal: TAJ szám, név, születési dátum, anyja neve, beteg neme, lakcíme, irányító számmal együtt. Az egyeztetéshez a beteg személyi igazolványát is jogosult elkérni a felvételt végző dolgozó.

 

Ha a beteg a TAJ kártyát nem tudja bemutatni és az okmányai alapján magyar állampolgár, fel kell szólítani a TAJ kártya utólagos bemutatására a Feljegyzés nyomtatványon. A nyomtatvány a medikai programban is elérhető.

 

A jogviszony ellenőrzését a I.3. pontban leírtak  szerint kell végrehajtani.

 

A Magyarországon élő, TAJ számmal nem rendelkező magyar állampolgárokat a külföldi állampolgárokkal azonosan kell minősíteni.

 

A külföldön élő, Magyarországon TAJ számmal nem rendelkező magyar állampolgárokat a külföldi állampolgárokkal azonosan kell minősíteni.

 

 

I.2.2. Külföldi állampolgárok

 

I.2.2.1 TAJ számmal rendelkező külföldi állampolgár

A Magyarországon letelepedési engedéllyel, munkaviszonnyal, megállapodás alapján jogosultságot szerző, külföldi tanuló, egyéb jogcímen biztosított külföldi állampolgár rendelkezhet TAJ számmal. A magyar biztosítás terhére egészségügyi ellátásra való jogosultságot a külföldi állampolgár az „Igazolás az egészségügyi szolgáltatásra való jogosultságról” okmánnyal, vagy TAJ kártyával  igazolja.

A nemzetközi egyezmény vagy a Közösségi rendelet hatálya alá tartozó külföldi az egyezményben vagy a Közösségi rendeletben meghatározott egészségügyi szolgáltatásra vonatkozó jogosultságát az egyezményben vagy a Közösségi rendeletben meghatározott módon igazolja.

 

 

I.2.2.2. Területi elven nyugvó szociálpolitikai, egészségügyi    együttműködési egyezmények

Az alábbi államközi egyezményes államok polgárai átmeneti magyarországi tartózkodásuk során csak a „heveny megbetegedés és sürgős szükség” esetén nyújtandó ellátást vehetik igénybe. A szociálpolitikai és egészségügyi ellátási egyezmények alapján elsősorban, életet veszélyeztető állapotok és betegségek ellátásai, valamint azok maradandó egészségkárosító hatásának megelőzése érdekében – a beteg állapotának stabilizálása céljából – végzett beavatkozások nyújtandók, amely eredményeképpen a beteg olyan állapotba kerül, hogy biztonságosan vissza tud térni hazájába.

 

Térítésmentes sürgősségi egészségügyi ellátásuk útlevél bemutatása mellett történik.

 

Államközi egyezmények

 

   1.           

Angola (17/1984. III. 27 MT rend.)

   2.           

Észak-Korea (14/1975. (V.14.) MT rendelet) /csak a KNDK állampolgárai!/

   3.           

Irak (47/1978. X. 4. MT rend.).

   4.           

Jordánia (15/1981. V. 23 MT rend

   5.           

Jugoszlávia (1959. évi 20. tvr.)

 /csak  Szerbia, Montenegró és Macedónia tekintetében alkalmazandó!/

   6.           

Kuba (1969. évi 16 tvr

   7.           

Kuvait (33/1979. X. 14 MT rend.).

 

   8.           

Mongólia (29/1974. VII. 10 MT rend.)

   9.           

Szovjetunió (1963. évi 16. tvr.) utódállamai Kazahsztán, Kirgizisztán, Oroszország, Örményország, Tádzsikisztán, Ukrajna állampolgárai esetében alkalmazható

 

I.2.2.3. Európai Uniós szabályok (Közösségi rendelet alapján):

 

                        Az európai uniós szabályok (1408/71 EGK rendelet) értelmében az Európai Gazdasági Térség tagállamaiban (valamennyi régi, új tagállam, továbbá Norvégia, Izland, Liechtenstein – a továbbiakban EGT), valamint Svájcban lakó és ott egészségbiztosítással rendelkező személyek magyarországi tartózkodásuk során, a megfelelő igazolás bemutatása esetén az alábbiakban részletezett ellátásokat a magyar biztosítottakkal azonos feltételek mellett vehetik igénybe az Országos Egészségbiztosítási Pénztárral (továbbiakban OEP) szerződött szolgáltatónál.

 

 • Ellátásra jogosító dokumentumok

 

Az EGT- és svájci állampolgárok, valamint az ezen államokban biztosított személyek részére ideiglenes Magyarországi tartózkodásuk során a szükséges egészségügyi szolgáltatás az EURÓPAI EGÉSZSÉGBIZTOSÍTÁSI KÁRTYA (EU-Kártya) alapján nyújtandó.

Az EU-Kártyát az Európai Gazdasági Térség minden tagállama saját hivatalos nyelvén állítja ki, a kártya külalakja azonban az Európai Bizottság által kiadott szabványokhoz igazodik. Az Európai Egészségbiztosítási Kártya lehet különálló kártya, de rákerülhet a nemzeti kártya hátoldalára is. Az EU-Kártyán szereplő mezők számozása és elnevezése minden esetben állandó, amely alapján annak tartalma minden esetben beazonosítható.

Az EU-Kártya jobb felső sarkában, az európai szimbólum közepén (12 ötágú csillag – kivéve Norvégia, Izland, Liechtenstein és Svájc esetében, melyek az európai szimbólumot nem alkalmazzák) található a kibocsátó ország kétjegyű kódja

 1. mező: vezetéknév
 2. mező: utónevek
 3. mező: születési idő (nap/hónap/év)
 4. mező: társadalombiztosítási azonosító szám
 5. mező: a kibocsátó intézmény azonosít száma és betűjele
 6. mező: kártyaazonosító szám (az adott kártya sorszáma)
 7. mező: a kártya érvényességének utolsó napja – az ellátás a 9. mezőben jelzett időponttól az EU-Kártya alapján nem nyújtható.

 

Amennyiben az EU-Kártya kiadása valamilyen okból, átmenetileg nem lehetséges, az illetékes egészségbiztosítási intézmény ún. ideiglenes Kártyahelyettesítő Nyomtatványt ad ki. A Kártyahelyettesítő Nyomtatvány alkalmazására, valamint a nyomtatvánnyal kapcsolatos nyelvhasználatra ugyanazok a szabályok vonatkoznak, mint az EU-Kártya esetében.

           

 

EURÓPAI EGÉSZSÉGBIZTOSÍTÁSI KÁRTYA

 

A feliratok szövege:

 

3. Vezetéknév

4. Utónevek

5. Születési idő

6. Társadalombiztosítási azonosító jel

7. Intézmény azonosító száma

8. Kártya azonosító szám

9. Lejárat ideje

 

A feliratok elhelyezkedése különálló Kártya esetén

 

3. Vezetéknév

4. Utónevek

5. Születési idő

6. Társadalombizt. azon. jel

                                            7. Intézmény azonosító sz.

8. Kártya azonosító sz.

9. Lejárat ideje

 

Különálló Kártya

 

 

A nemzeti kártya hátoldalán szereplő Kártya

 

 

Chippel ellátott Kártya

 

 

 

 Svájcban kiadott kártya:

(a nemzeti kártya hátoldalán szerepel mágnescsíkkal vagy anélkül)

 

 

 

Figyelem! Az Európai Bizottság által meghatározott szabvány nem terjed ki a Kártya másik oldalára. A Kártya másik oldalát és annak tartalmát a kibocsátó intézmény teljesen szabadon határozza meg. A másik oldal lehet nemzeti vagy regionális egészségügyi kártya (Németország, Olaszország, Csehország, Ausztria), de tartalmazhat közérdekű tájékoztatást is (Lengyelország, Egyesült Királyság)

 

A közösségi tagállamok:

Ssz.

Országkód

Megnevezés

1.

AT

Ausztria

2.

BE

Belgium

3.

CY

Ciprus

4.

CZ

Cseh Köztársaság

5.

DK

Dánia

6.

EE

Észtország

7.

FI

Finnország

8.

FR

Franciaország

9.

GR

Görögország

10.

IS

Izland

11.

IE

Írország

12.

IT

Olaszország

13.

LV

Lettország

14.

LI

Liechtenstein

15.

LT

Litvánia

16.

LU

Luxemburg

17.

DE

Németország

18.

NO

Norvégia

19.

MT

Málta

20.

NL

Hollandia

21.

PL

Lengyelország

22.

PT

Portugália

23.

ES

Spanyolország

24.

SE

Svédország

25.

SK

Szlovákia

26.

SI

Szlovénia

27.

UK

Egyesült Királyság (Nagy –Britannia)

28.

CH

Svájc

29.

BG

Bulgária

30.

RO

Románia

 

b.) A jogosultság ellenőrzése

A beteg felvétele során a jogosultságot igazoló dokumentumokat az ellátásra jelentkező biztosítottól ellenőrzés céljából el kell venni, és annak adatait rögzíteni kell. Az igazolásról a későbbi ellenőrzés megkönnyítése céljából másolatot kell készíteni. Az igazolás teljes adattartalmát (családi név, utónév, születési dátum, biztosítási szám, intézményazonosító, kártyaazonosító szám, érvényességi idő) azonban minden esetben maradéktalanul rögzíteni és tárolni kell a medikai rendszerben. Az igazolás másolatát vagy az igazolás adatait tartalmazó iratot az irattározás szabályai szerint, a beteg dokumentáció részeként kell megőrizni. 

 

Ha a felvételkor  a beteg a dokumentumokat nem tudja bemutatni fel kell szólítni  a Feljegyzés nyomtatványon, hogy 15 napon belül pótolja. Ha a beteg a távozásáig nem tudja bemutatni az EU kártyát a fizető külföldi betegekre vonatkozó szabályokat kell alkalmazni.

 

c.) Orvosilag szükséges ellátás

Az Európai Egészségbiztosítási Kártyával Magyarországon a külföldi egészségbiztosítás terhére vehetők igénybe azok az egészségügyi szolgáltatások, amelyek

 • A magyarországi átmeneti tartózkodás során
 • orvosilag szükségessé válnak.

 

Az ellátásra jelentkező személyek a tervezett magyarországi tartózkodásukra való tekintettel orvosilag szükségessé váló szolgáltatásokban részesülhetnek a magyar biztosítottaknak megfelelő feltételekkel. Az orvosi szükségesség fennállásáról elsődlegesen – a körülmények mérlegelésével – a kezelőorvos döntOrvosilag szükségesnek azonban nem csak az azonnal nyújtandó szolgáltatások minősülhetnek. Amennyiben az igényelt ellátást – a beteg állapotára való tekintettel – nem feltétlenül szükséges rövid időn belül nyújtatni, a szolgáltatónak figyelembe kell vennie, hogy az illető személy milyen hosszú időt kíván Magyarországon tölteni. Amennyiben az illető személy nem rendelkezik EGT állampolgárok részére kiadott tartózkodási engedéllyel (tartózkodási engedély/regisztrációs igazolás), csak azon szolgáltatások nyújtandók, amelyek 3 hónapon belül feltétlenül szükségessé válnak. Egyéb esetekben a tartózkodási kártya/regisztrációs igazolás, illetve igazolás (EU kártya) érvényességének lejáratát kell figyelembe venni.

 

 

 

Az Európai Bizottság határozatai értelmében átmeneti magyarországi tartózkodás során az alábbi ellátásokat minden esetben az EU-Kártya alapján nyújtandó szükséges ellátásnak kell minősíteni:

 

 • dialízis
 • oxigénterápia
 • szülés, a szüléshez és anyasághoz kapcsolódó ellátások

 

Az EGT ill. svájci biztosított Magyarországon született gyermeke részére a szükséges ellátások a szülést követő 3. hónapig az anya EU-Kártyája alapján nyújtandók, az ellátásokat az EU-Kártya adataival kell jelenteni.

 

Az Európai Egészségbiztosítási Kártya nem használható fel akkor, ha a biztosított valamilyen egészségügyi szolgáltatás igénybe vételének céljából utazott Magyarországra.

 

d.) Meghatározott tartalmú vagy teljes körű ellátás

 

Az E 112 jelű nyomtatvánnyal egészségügyi szolgáltatásra jelentkező személy a nyomtatványon megjelölt szolgáltató (amennyiben meg van jelölve), illetve ellátás esetében ugyanolyan feltételek mellett jogosult az igénybevételre, mint a magyar biztosítottak. Amennyiben a nyomtatványon sem szolgáltató, sem konkrét ellátás nincs megjelölve, az érvényességi időn belül bármilyen egészségbiztosítási szolgáltatás nyújtható a jogosult részére. A nyomtatványt az Európai Gazdasági Térség minden tagállama saját hivatalos nyelvén állítja ki

Az EU-Kártya, a Kártyahelyettesítő Nyomtatvány, illetve az E 112 jelű nyomtatvány alapján kizárólag csak azok érvényességi idején belül megkezdett ellátásokat lehet nyújtani.

 

e.) Magyarországra áttelepülő nyugdíjasok: TAJ kártyát kapnak, mely az érvényességi időn belül jogosítja őket teljes egészségügyi ellátásra, ha nincs TAJ kártyája, de van EU kártyája csak a sürgősségi ellátásra jogosult.

 

 

 

f.) Gyógyszer, gyógyászati segédeszköz ellátás

 

Az UNIO és Svájc területén lakó biztosítottaknak az Európai Egészségbiztosítási Kártya, E111, illetve az E 112 jelű nyomtatvány felhasználásával lehetőségük van orvosi vény alapján társadalombiztosítási támogatásban részesülő gyógyszer, gyógyászati segédeszköz ellátásra (továbbá E 112 jelű nyomtatvány esetén gyógyfürdő szolgáltatásra) a formanyomtatvány szerinti orvosi ellátáshoz kapcsolódóan.

A vényt

 

 • gyógyszer esetén a társadalombiztosítási támogatással rendelhető gyógyszerekről és a támogatás összegéről szóló 1/2003. (I. 21.) ESzCsM rendelet 1. §,
 • gyógyászati segédeszköz esetén a gyógyászati segédeszközök társadalombiztosítási támogatásba történő befogadásáról, támogatással történő rendeléséről, forgalmazásáról, javításáról és kölcsönzéséről szóló 14/2007 (III.14.) EÜM rendelet 13. §-ában előírtaknak megfelelően kell kitölteni.

 

A valamely EGT tagállamban vagy Svájcban biztosított személy esetén a vény kitöltésénél alapvetően úgy kell eljárni, mint a magyar biztosítottak esetén, azzal a különbséggel, hogy

 • TAJ helyett a beteg külföldi biztosítási azonosító számát kell feltüntetni, továbbá meg kell adni
 • a biztosítás szerinti ország kódját, illetve
 • az ellátás alapjául szolgáló igazolás betűjelét; formanyomtatvány esetén: E112, Európai Egészségbiztosítási Kártya vagy az azt helyettesítő nyomtatvány esetén: EUCARD.

 

g.) Keresőképtelenség

 

Amennyiben az ellátott beteg igényli a Magyarországon bekövetkezett keresőképtelenségének igazolását, a keresőképtelenség igazolására jogosult magyar szolgáltatóknak a magyar biztosítottak részére kiadandó igazolást kell kitöltenie és átadnia a beteg részére. Az ellátott személy az igazolásokat a tartózkodási hely szerint illetékes megyei egészségbiztosítási pénztárhoz (MEP) nyújtja be. Járóbeteg szakellátás esetén táppénzre vételi joga csak a Tüdő-szakrendelésnek van, ezért a többi szakrendelésen az ambuláns lapban kell javaslatot tenni a keresőképtelenségre és a beteget a tartózkodási helye szerint illetékes háziorvoshoz küldeni.

 

j.) Biztosítási igazolás nélkül ellátott EGT állampolgárok

 

Az EGT állampolgárok, akik nem rendelkeznek a fenti igazolások valamelyikével /E111 kártya, E112 nyomtatvány, TAJ kártya/, és az igazolás bemutatását a sürgős ellátás befejezését követő 15 napon belül nem pótolják, kötelesek megfizetni az ellátás díját.

 

 Az EGT állampolgárokkal is alá kell íratni a felszólítást az igazolás bemutatására a magyar állampolgárokhoz hasonlóan. A felszólítás az I.2.1 pontban található. A felszólítás mellett az ellátást követően a Térítési Díj Szabályzat V. fejezete szerint ki kell számítani az ellátás díját és a 1/a minta szerint feljegyzést, valamint 3. minta szerinti elismervényt ki kell tölteni és a beteggel alá kell íratni, az intézmény részéről az ellátást végző és az osztályon dolgozó két tanú aláírása szükséges. A tanúk az ellátás megtörténtét igazolják. Ha a beteg utólag bemutatta az érvényes EU kártyáját a feljegyzést és az elismervényt meg kell semmisíteni. Ha a beteg nem mutatja be 15 napon belül az érvényes EU kártyát, a feljegyzést, a beteg kikódolt adatlapját és az elismervényt a Közgazdasági Osztályra kell megküldeni a számlázás és behajtás érdekében.  Az ilyen ellátásokat 4-es térítési kategóriában kell kódolni.

 

I.2.2.4. Magyar-horvát szociális biztonsági egyezmény

 

A 2005. évi CXXV. törvénnyel kihirdetett magyar-horvát szociális biztonsági egyezmény értelmében a horvát biztosítottak a magyarországi egészségügyi szolgáltatásokat

 

 • átmeneti magyarországi tartózkodás során
 • sürgősségi esetben
 • az illetékes horvát egészségbiztosítási intézmény által kiadott HR/HU 111 jelű igazolással (5. sz. melléklet) vehetik igénybe

 

Gyógyszer, illetve gyógyászati segédeszköz a horvát biztosítottak sürgősségi ellátásához kapcsolódóan továbbra is kizárólag a fekvőbeteg gyógyintézeti ellátás keretében nyújtható.

A horvát biztosítottak Magyarországon a dialízis kezelést kizárólag a HR/HU 112 nyomtatvánnyal (6. sz. melléklet) vehetik igénybe. A beteg felvétele, a jogosultság ellenőrzése, a jogosultság hiánya esetében követendő eljárás azonos az E kártyával rendelkező,  közösségi szabályok alapján ellátott betegekre vonatkozó előírásokkal, az I.2.2.3. b.) pontban szabályozottak szerint. A beteg útlevelét és a jogosultságot igazoló nyomtatványokat le kell fénymásolni és a beteg dokumentációban megőrizni.

 

Ha a horvát állampolgár a fenti dokumentumokkal nem rendelkezik az ellátását meg kell fizetnie a külföldi állampolgárokra vonatkozó szabályok szerint, melyeket jelen szabályzat V. fejezete tartalmazza.

 

I.2.2.5. Magyar-montenegrói  szociális biztonsági egyezmény

 

A 2008. évi LXXII. törvénnyel kihirdetett szociális biztonsági egyezmény Magyarország és Montenegró között 2009. április 1.-től hatályos, melynek értelmében a montenegrói biztosítottak a magyarországi egészségügyi szolgáltatásokat

 

 • átmeneti magyarországi tartózkodás során
 • sürgősségi esetben
 • a montenegrói egészségbiztosítási pénztár illetékes szerve által kiadott, CG/HU 111 jelű igazolással vehetik igénybe

 

Gyógyszer, illetve gyógyászati segédeszköz a montenegrói biztosítottak részére a CG/HU 111 jelű nyomtatvány (7. sz. melléklet) alapján nyújtott sürgősségi ellátáshoz kapcsolódóan továbbra is kizárólag fekvőbeteg gyógyintézeti ellátás keretében nyújtható.

 

Magyarországra kiküldött montenegrói munkavállaló és családtagjai

 

kiküldetés keretében átmenetileg Magyarországon dolgozó montenegrói biztosított a CG/HU 111A jelű nyomtatvánnyal (8. sz. melléklet) igazolja, hogy ő és vele együtt Magyarországon tartózkodó családtagjai szükség esetén jogosultak a magyar egészségbiztosítás szükséges szolgáltatásaira. Az igénybe vehető ellátások köre megegyezik az Európai Egészségbiztosítási Kártyával igénybe vehető szolgáltatásokkal.

A CG/HU 111A jelű nyomtatványt az azon feltüntetett személyek közvetlenül az egészségügyi szolgáltatónál használhatják fel jogosultság-igazolásra, amennyiben a nyomtatvány B részét annak 7. mezőjében az illetékes magyar Regionális Egészségbiztosítási Pénztár hitelesítette.

A montenegrói biztosítottak Magyarországon a dialízis kezelést kizárólag a CG/HU 112 nyomtatvánnyal  (9. sz. melléklet) vehetik igénybe.

 

A beteg felvétele, a jogosultság ellenőrzése, a jogosultság hiánya esetében követendő eljárás azonos az E kártyával rendelkező, közösségi szabályok alapján ellátott betegekre vonatkozó előírásokkal, az I.2.2.3. b.) pontban szabályozottak szerint. A beteg útlevelét és a jogosultságot igazoló nyomtatványokat le kell fénymásolni és a beteg dokumentációban megőrizni.

 

Ha a montenegrói állampolgár a fenti dokumentumokkal nem rendelkezik az ellátását meg kell fizetnie a külföldi állampolgárokra vonatkozó szabályok szerint, melyeket jelen szabályzat V. fejezete tartalmazza.

 

I.2.2.6 Magyar-bosznia és hercegovinai szociális biztonsági egyezmény

 

A 2009. évi II. törvénnyel kihirdetett szociális biztonsági egyezmény Magyarország és Bosznia és Hercegovina között 2009. augusztus 1.-től hatályos, melynek értelmében a bosznia és hercegovinai biztosítottak a magyarországi egészségügyi szolgáltatásokat

 

 • átmeneti magyarországi tartózkodás során
 • sürgősségi esetben
 • a bosznia és hercegovinai egészségbiztosítási pénztár illetékes szerve által kiadott, BH/HU 111 jelű igazolással vehetik igénybe

 

Gyógyszer, illetve gyógyászati segédeszköz a Bosznia és Hercegovinai biztosítottak részére a BH/HU 111 jelű nyomtatvány (10. sz. melléklet)  alapján nyújtott sürgősségi ellátáshoz kapcsolódóan továbbra is kizárólag fekvőbeteg gyógyintézeti ellátás keretében nyújtható.

A bosznia és hercegovinai biztosítottak Magyarországon a dialízis kezelést kizárólag a BH/HU 112 nyomtatvánnyal  (11. sz. melléklet) vehetik igénybe.

A beteg felvétele, a jogosultság ellenőrzése, a jogosultság hiánya esetében követendő eljárás azonos az E kártyával rendelkező,  közösségi szabályok alapján ellátott betegekre vonatkozó előírásokkal, az I.2.2.3. b.) pontban szabályozottak szerint. A beteg útlevelét és a jogosultságot igazoló nyomtatványokat le kell fénymásolni és a beteg dokumentációban megőrizni.

Ha a bosznia-hercegovinai  állampolgár a fenti dokumentumokkal nem rendelkezik az ellátását meg kell fizetnie a külföldi állampolgárokra vonatkozó szabályok szerint, melyeket jelen szabályzat V. fejezete tartalmazza.

 

I.2.2.7 A svéd GRIPEN vadászrepülőgépek svéd pilótái és családtagjaik   magyarországi egészségügyi ellátása

 

Svéd GRIPEN pilóták és családtagjaik teljes körű egészségügyi ellátása

 

 • Amennyiben a svéd pilóták a Magyar Honvédség állományába tartozó munkavégzésre irányuló jogviszonyban álló személyek akkor ők kötelezően biztosítottnak minősülnek, és ugyanolyan feltételek mellett jogosultak a társadalombiztosítási ellátására, mint a magyar biztosítottak és rendelkeznek az „Igazolás az egészségügyi szolgáltatásra való jogosultságról” okmánnyal. Térítési kategória 1-es magyar biztosítás terhére történő ellátás.

 

 • Amennyiben a svéd pilóták és családtagjaik Magyarországon jogosultságot kívánnak szerezni a természetbeni ellátások teljes körére úgy, mintha ott lennének biztosítva. Ez utóbbi esetben a svéd biztosítótól kapott formanyomtatvánnyal felkeresik a magyarországi lakóhelyük szerint illetékes Regionális Egészségbiztosítási Pénztárat, ahol intézkednek a jogosultság bejegyzéséről. A jogosultság igazolására ebben az esetben is az „Igazolás az egészségügyi szolgáltatásra való jogosultságról” okmány szolgál. Térítési kategória 1-es magyar biztosítás terhére történő ellátás.

 

Svéd GRIPEN pilóták és családtagjaik orvosilag szükséges ellátása:

 

Amennyiben a svéd pilóták Magyarországon tartós külszolgálatot teljesítő külföldi állampolgároknak minősülnek, – nem rendelkeznek munkaviszonnyal és a teljes egészségügyi ellátásra jogosító igazolást  sem váltották ki –  abban az esetben ők és a velük engedéllyel Magyarországon tartózkodó házastársaik és gyermekeik a közösségi rendelet  alapján –  az UNIO-s állampolgárokkal azonosan  – az átmeneti magyarországi tartózkodásuk során jogosultak az orvosilag  szükséges természetbeni ellátásokra. Az érintett személyeknek az egészségügyi ellátás igénybevételekor az igényjogosultság bizonyítására be kell mutatnia a svéd teherviselő igazolását. Ez az igazolás a svéd biztosító által kiállított, erre a célra rendszeresített Európai Egészségbiztosítási Kártya /E111/. Az igénybe vehető ellátás tekintetében a szükségesség megítéléséről mindig az adott helyzetben eljáró egészségügyi szolgáltató dönt.

 

I.2.2.8 Mercedes dolgozóinak egészségügyi ellátása

 

A beruházást végző, beszállító külföldi vállalkozások dolgozói: az EGT államok állampolgárai esetében az ellátásuk térítésmentesen kizárólag az E111 kártya bemutatása esetén lehetséges az I.2.2.3 pont szerint. Amennyiben az E111 kártyát nem tudják bemutatni az ellátásuk fizető köteles, az eljárást és a fizetendő díjat az V. fejezet tartalmazza.

 

A magyar munkavállalók Magyarországon biztosítottak, TAJ kártyával rendelkeznek, ellátásuk azonos bármely magyar állampolgáréval.

 

A német állampolgárságú dolgozók a német munkaszerződésük alapján fognak itt dolgozni. A Daimler AG valamennyi német dolgozójára és családtagjára az Allianz Biztosítóval kötött szerződést, tehát nem a német társadalombiztosítás terhére kell őket ellátni. Nem E kártyát, hanem Allianz kártyát fognak hozni. Az ellátást a beteg megfizeti, részére számlát adunk. A számlával a beteg számol el az Allianz Biztosítóval. Ha a fizetendő összeg jelentős, a beteg kérésére – az Allianz Biztosító előzetes irásbeli garancia vállalása mellett – a számlát az intézmény is elszámolhatja az Allianz Biztosítóval.

Adatvédelmi beállítások
Honlapunk az ún. sütik segítségével adatokat gyűjt a látogatókról. Ezek az adatok lehetővé teszik számunkra, hogy megértsük, miként használják weboldalunkat a látogatók, és hogy jobb használhatóságot biztosítsunk számukra. Az adatokat a weboldal feldolgozza és tárolja, ugyanakkor az adatgyűjtés nem teszi lehetővé, hogy a látogatók személyazonosságát megállapítsuk.

Az adatok feldolgozása során harmadik félként partnereink szolgáltatásait vesszük igénybe (pl. Google Analytics), azonban Ön dönt arról, hogy ki használja az adatait és milyen célra. Tudjon meg többet adatainak feldolgozási módjairól a Sütik fülön és adja meg preferenciáit a Részletek fülben. Később bármikor módosíthatja vagy visszavonhatja a Sütinyilatkozathoz való hozzájárulását.