FŐORVOS

Címlap >> Content >> FŐORVOS

 

Országos Onkológiai Intézet

                       

a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

Onkológiai Képalkotó és Invazív Diagnosztikai Központ 

FŐORVOS

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A vezetői megbízás időtartama:

A vezetői megbízás határozott időre, 5 év-ig szól.

A munkavégzés helye:

Budapest, 1122 Budapest, Ráth György út 7-9.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

A jogszabályokban előírtak, a munkáltató belső szabályozó dokumentumaiban foglaltak, valamint a munkaköri leírás alapján, így különösen Onkológiai Képalkotó és Invazív Diagnosztikai Központ szakmai tevékenységének irányítása, felügyelete, az osztály tevékenységének tervezése, szervezése, ellenőrzése, különös figyelemmel a szervezeti egység szakmai követelményeknek megfelelő folyamatos és gazdaságos működésre, valamint az Országos Onkológiai Intézet Szervezési és Működési Szabályzatában meghatározott további feladatok végzése.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

          Egyetem, radiológiai szakvizsga,

          érvényes működési engedély,

          MOK tagság

          Ph.D tudományos fokozat

          magyar állampolgárság, vagy külön jogszabály szerint a szabad mozgás és tartózkodás jogával való rendelkezés, illetve bevándorolt vagy letelepedett jogállás, illetve a harmadik országbeli állampolgárok beutazásáról és tartózkodásáról szóló 2007. évi II. törvény alapján jogosultság három hónapot meghaladó tartózkodásra,

          egészségügyi (munkaköri) alkalmasság.

          angol vagy német nyelvből középfokú nyelvvizsga

          legalább 5 éves szakorvosi gyakorlat

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

          második nyelvből középfokú nyelvvizsga,

          habilitáció,

          általános orvosok képzésében egyetemi oktatói gyakorlat

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

          személyes adatokat is tartalmazó, részletes szakmai önéletrajz,

          végzettséget, szakképzettséget igazoló dokumentumok másolata,

          szakmai, illetve vezetői gyakorlatot, orvosi tevékenységet igazoló okmányok (munkáltatói igazolások) másolata,

          a szervezeti egység feladatainak ellátására, az egység fejlesztésére vonatkozó (szakmai) program a vezetői beosztásnak megfelelő feladat- és hatáskörben, illetve kompetenciakörben,

          nyilatkozat arra vonatkozóan, hogy a jelentkező által benyújtott dokumentumokat az azt véleményező, elbíráló személyek és testületek megismerhetik, és a jelentkező az általa benyújtott iratanyagban foglalt személyes adatainak az eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul,

          külső jelentkező esetén három hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány annak igazolására, hogy a jelentkező megfelel a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény előírásainak.

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2020. január 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2019. október 4.

A pályázatok benyújtásának módja:

          Postai úton, a pályázatnak a Országos Onkológiai Intézet címére történő megküldésével (1122 Budapest, Ráth György út 7-9. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: főorvos/vezetői megb , valamint a munkakör megnevezését: FŐORVOS.

vagy

          Elektronikus úton Munkaerő- és Bérgazdálkodási Osztály részére a humanpolitika@oncol.hu E-mail címen keresztül

vagy

          Személyesen: Munkaerő- és Bérgazdálkodási Osztály, Budapest, 1122 Budapest, Ráth György út 7-9. 1 1 .

A pályázat elbírálásának határideje: 2019. november 15.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

          www.oncol.hu - 2019. szeptember 1.

          Egészségügyi Közlöny

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja:

A pályázati kiírás közzétevője a Belügyminisztérium (BM). A pályázati kiírás a munkáltató által az NKI részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.

 

 

 

Megjelenés dátuma: 

2019. augusztus 30. péntek

Dátum: 

2019. augusztus 30. péntek

Országos Onkológiai Intézet - Minden jog fenntartva