Főorvos

Címlap >> Content >> Főorvos

Az Országos Onkológiai Intézet (1122 Budapest, Ráth György út 7-9.) pályázatot hirdet Daganatpatológiai Központ Cytopatológiai Osztály osztályvezetői megbízással, főorvos munkakör (vezetői megbízásának) ellátására.

A vezetői megbízás/beosztás időtartama: a vezetői megbízás/beosztás határozott időre, 5 évre szól.

A közalkalmazott által betöltendő munkakör: főorvos.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű.

A foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő.

Próbaidő: megállapítására nem kerül sor, feltéve, hogy a közalkalmazott a kinevezésekor legalább 5 éves, költségvetési szervnél eltöltött szakmai gyakorlattal rendelkezik a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény végrehajtásáról szóló 356/2008. (XII. 31.)  Kormányrendelet 5. §. b) pontja értelmében. Ellenkező esetben a próbaidő mértéke: 4 hónap.

A megbízási/munkáltatói jogkör gyakorlója: Az Országos Onkológiai Intézet főigazgató főorvosa.

A munkavégzés helye: Országos Onkológiai Intézet

A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

A jogszabályokban előírtak, a munkáltató belső szabályozó dokumentumaiban foglaltak, valamint a munkaköri leírás alapján, így különösen Cytopatológiai Osztály szakmai tevékenységének irányítása, felügyelete, az osztály tevékenységének tervezése, szervezése, ellenőrzése, különös figyelemmel a szervezeti egység szakmai követelményeknek megfelelő folyamatos és gazdaságos működésre, valamint az Országos Onkológiai Intézet Szervezési és Működési Szabályzatában meghatározott további feladatok végzése.

 

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény egészségügyi intézményekben történő végrehajtásáról szóló 356/2008. (XII. 31.) kormányrendelet, valamint a munkáltató szervezet kollektív szerződésének rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:

·        

orvostudományi egyetemi végzettség,

·        

cytopatológiai szakvizsga,

·        

legalább 5 éves vezetői tapasztalat,

·        

legalább 10 éves szakorvosi gyakorlat,

·        

büntetlen előélet,

·        

érvényes működési engedély/működési nyilvántartási státusz érvényessége,

·        

Magyar Orvosi Kamarai tagság,

·        

PhD tudományos fokozat,

·        

magyar állampolgárság, vagy külön jogszabály szerint a szabad mozgás és tartózkodás jogával való rendelkezés, illetve bevándorolt vagy letelepedett jogállás, illetve a harmadik országbeli állampolgárok beutazásáról és tartózkodásáról szóló 2007. évi II. törvény alapján jogosultság három hónapot meghaladó tartózkodásra,

·        

egészségügyi (munkaköri) alkalmasság.

 

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

·        

patológiai szakvizsga,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

·        

személyes adatokat is tartalmazó, részletes szakmai önéletrajz,

·        

végzettséget, szakképzettséget igazoló dokumentumok másolata,

·        

szakmai, illetve vezetői gyakorlatot, orvosi tevékenységet igazoló okmányok (munkáltatói igazolások) másolata,

·        

a szervezeti egység feladatainak ellátására, az egység fejlesztésére vonatkozó (szakmai) program a vezetői beosztásnak megfelelő feladat- és hatáskörben, illetve kompetenciakörben,

·        

nyilatkozat arra vonatkozóan, hogy a jelentkező által benyújtott dokumentumokat az azt véleményező, elbíráló személyek és testületek megismerhetik, és a jelentkező az általa benyújtott iratanyagban foglalt személyes adatainak az eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul,

·        

külső jelentkező esetén három hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány annak igazolására, hogy a jelentkező megfelel a közalkalmazottak jogállásáról

A beosztás és munkakör betölthetőségének időpontja:

A beosztás és munkakör legkorábban 2019. július 1. napjával tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje:

2019. május 17.  

A pályázatok benyújtásának módja:

·        

postai úton: a pályázatnak az Országos Onkológiai Intézet címére történő megküldésével (1122 Budapest, Ráth György út 7-9.). Kérjük a borítékon feltüntetni a vezetői beosztás/munkakör megnevezését: „Daganatpatológiai Központ, Cytopatológiai Osztály osztályvezető főorvos”.

vagy

·        

elektronikus úton a Munkaerő- és Bérgazdálkodási osztály részére a humanpolitika@oncol.hu e-mail címen keresztül,

vagy

·        

személyesen: a zárt borítékban elhelyezett pályázat az Országos Onkológiai Intézet Munkaerő- és Bérgazdálkodási Osztályán (1122 Budapest, Ráth György út 7-9., 1. épület, 1 emelet), nyújtható be.

A pályázatok elbírálásának határideje:

2019. május 31.

A pályázatok elbírálásának rendje:

A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény, továbbá a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény egészségügyi intézményekben történő végrehajtásáról szóló 356/2008. (XII. 31.) kormányrendelet, valamint a gyógyintézetek vezetőjének és vezetőhelyetteseinek képesítési követelményeiről, valamint a vezetői megbízás betöltése érdekében kiírt pályázat részletes eljárási szabályairól szóló 13/2002. (III.28.) EüM rendelet alapján irányadó eljárási rend szerint.

A pályázat kiírás további közzétételének helye:

www.kozigállás.gov.hu;

www.oncol.hu/állásajánlatok.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2019.04.24.

Megjelenés dátuma: 

2019. április 29. hétfő

Dátum: 

2019. április 29. hétfő

Országos Onkológiai Intézet - Minden jog fenntartva